Author: Maria Hulber – PhD in Philology, Romanian teacher50000000

Students from classes 9A, 9B and 10G from „Mihai Eminescu” National College from Oradea participated Wednesday, 9th of April 2014, on the festivity hall, in an interdisciplinary activity through which they had to accumulate new knowledge about contemporany history through lecture of some memoirs texts,  included in the international project Comenius “Learn to Read and Read to Learn”, aprouved by Lifelong Learning Programme,  with reference no. COM-13-PM-873-BH-BG. The project, suggested by Romanian teacher Maria Hulber, was based on more communication languages means such as films, photography from archive, historical document, literature, scientific text on the proposed theme. The goal of this educative activity was to try out an interactive method of learning of some pages of communism’s history in Romania and to understand the forms of repression and the mechanism of terror enforced by communism between1944-1989. Headmistress Livia Muntean and teacher Dorel Luca honoured us with their presence.
In the first stage, the students watched the documentary „Amphitheaters and prisons: a psychologist in communist prisons”, retaining the biographical elements of the science man Nicolae Mărgineanu and the context of his detention in the politically prisons in that period. In the second stage, a long debate follow in which Mrs. Livia Muntean, PhD in History,  presented the stages of communism, how it was installed in Romania, the causes of the waves of repression against political, scientific and cultural elite from this country. The arguments had well put exemples from various documents, written and found by historians. Following, Mrs. Maria Hulber emphasized the role of the complex memoirs of the post-war prisons, thanks to the great information given to the new generation and their artistic value. The reading of a few pharagraphs from Nicolae Margineanu’s memoirs, showed the tight connection between confession and history.
Finally, the guest teachers answered the students’ questions concerned by one of the most discussed issues in the mass-media by ideea which try to convince the children that it was ‘better before’. The teachers’ explanation emphasized that freedom of thought and expression it’s one of the human rights, which can not be restricted, while in the discovery of information by reading their critical thinking is very important for their understanding.

(English translation: Cezara Hulber)

 This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Activitatea interdisciplinară ,,…şi citeşte pentru a învăţa”

DSC_0360Elevii din clasele a IX-a A, a IX-a B şi a X-a G de la Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu” Oradea au participat miercuri, 9 aprilie 2014, în sala festivă a şcolii, la o activitate interdisciplinară prin care s-a urmărit înţelegerea şi asimilarea unor noi informaţii din aria istoriei contemporane prin lectura unor texte memorialistice. Proiectul propus de d-na prof. dr. Maria Hulber s-a situat la graniţa unor multiple limbaje de comunicare, conexând imaginea filmată, fotografia de arhivă, documentul istoric, textul literar şi textul ştiinţific elaborat pe marginea temei tratate. Scopul întregului demers educativ a fost de a exersa o metodă inedită, interactivă de învăţare de către elevii din ciclul liceal a unor pagini din istoria comunismului în România şi de înţelegere a formelor de represiune şi a mecanismelor terorii impuse de acest regim politic între 1944 şi 1989. Ne-au onorat cu prezenţa d-na director adjunct – prof. dr. în Istorie Livia Muntean şi d-nul prof. Dorel Luca.

În prima etapă, elevii au vizionat filmul documentar ,,Amfiteatre şi închisori: un psiholog în temniţele comuniste”, DSC_0369reţinând elementele biografice ale omului de ştiinţă Nicolae Mărgineanu şi contextul detenţiei sale în închisorile politice din acea perioadă. În a doua etapă, a urmat o lungă dezbatere în care d-na Livia Muntean a prezentat cadrul istoric, premisele instaurării comunismului în România şi cauzele ce au declanşat valurile de represiune împotriva elitei politice, ştiinţifice şi culturale româneşti. Discuţiile au fost punctate de pasaje din volumele de documente prezentate, elaborate de istorici. În completare, d-na Maria Hulber a evidenţiat rolul complex al memorialisticii închisorilor postbelice, dovedit prin informaţiie preţioase oferite în spiritul exprimării adevărului şi prin valoarea lor artistică. Lectura unor fragmente din memoriile psihologului Nicolae Mărgineanu, a cărui evocare a constituit nucleul întregii dezbateri, a ilustrat strânsa legătură între confesiune şi istorie.

În final, profesorii prezenţi au răspuns la întrebările elevilor, preocupaţi de una dintre cele mai aprinse problematici stârnite în mass-media de nostalgicii comunismului, care încearcă să inducă tinerei generaţii ideea că ,,era mai bine înainte”. Explicaţiile profesorilor au subliniat că libertatea de gândire şi de exprimare reprezintă un drept fundamental al omului contemporan, care nu poate fi îngrădit, iar în descoperirea informaţiilor pe calea lecturii gândirea critică este foarte importantă pentru înţelegerea acestora.

Reclame